etusivu toimitus yhteys

29. tammikuuta 2014

EYP-menestystä


Monet lyseolaiset ovat vuosien saatossa menestyneet European Youth Parliamentin toiminnassa. Tässä Tarmon, joka sai kutsun Luxemburgiin keväälle, raportti kansallisesta istunnosta Vantaalta.

Nuoret pohtivat Vantaalla kansainvälisesti tärkeitä yhteiskunnallisia asioita

27.01.2014

Euroopan nuorten parlamentti (EYP) järjesti Vantaalla 10.- 13.1.2014 kansallisen istunnon, jossa olin mukana delegaatin roolissa. Istuntoon osallistui yli sata opiskelijaa useista eri maista, myös EU:n ulkopuolelta. Luvassa oli siis univajeen täyttämät neljä päivää pohtien kansainvälisesti tärkeitä yhteiskunnallisia asioita.
Yhteiskunnalliset ja erityisesti kansainväliset asiat kiinnostavat minua suuresti, ja olen hakeutumassa opiskelemaan alaa lukion jälkeen. Vantaan istunto sattui minulle kiireiseen aikaan, koska olen lukion kolmannella luokalla ja kevään ylioppilaskirjoitukset lähestyvät kovaa vauhtia. Päätin kiireistä huolimatta osallistua istuntoon, koska tiesin, että tästä tulisi olemaan minulle hyötyä jatkossa.

Miten EU:n teollista kilpailukykyä ja tuotantotekijöitä kehitetään?

Oman komiteani aiheena oli Industry, Research and Energy (ITRE), eli Euroopan unionin teollisen kilpailukyvyn ja tuotantotekijöiden kehittäminen. Ymmärsin jo komitea-aihetta valitessani, että tämä on todella tärkeä asia EU:n tulevaisuuden kannalta. EU on jäämässä kilpailukyvyssä pahasti Aasian ja muiden kasvavien alueiden jalkoihin. Niinpä EU:n tulisi luoda kestävälle pohjalle rakentuva kehityssuunnitelma, joka parantaisi sen kilpailukykyä pitkällä aikavälillä.
Tätä varten EU onkin tehnyt Europe 2020 kasvustrategian, joka tiivistää hyvin komiteapohdinnan ydinaiheet. Näitä aiheita olivat työllisyystilanteen parantaminen, investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen, tulevaisuuden teollisuus- ja energiantuotannon perustuminen vihreän teknologian hyväksikäyttöön sekä uusiutuviin energialähteisiin. Lisäksi aiheina oli Euroopan laajuinen innovatiivinen ja kannustava kasvualusta pienten- ja keskisuurten yritysten kehittymiseksi sekä miten kannustetaan nuoria yrittäjyyteen koulussa. Näitä aiheita kävimme läpi komiteatyössämme.

Tärkeitä ryhmätyöskentelytaitoja tarvitaan

Omasta mielestäni istuntojen suurin anti on juuri komiteatyöskentelyssä. Siinä kehitetään yhä tärkeämmäksi tulevaisuudessa tulevia ryhmätyöskentelytaitoja. Komiteatyö muodostui valtavasta määrästä "brainstormausta" ja post-it lapuista. Näin saadaan kaikkien komitean jäsenten mielipiteet otettua huomioon, mikä on todella tärkeä osa työskentelyä. Jokaisen tulee olla tyytyväinen lopputulokseen ja saada oma ääni kuuluviin.
Komiteamme asiantuntija oli ekonomisti Tero Kuusi, joka piti meille kiinnostavan esitelmän ja kertoi myös mielipiteitään EU:n kilpailukyvystä. Kuusi todellakin tiesi mistä puhui. Kuusen tapaamisen jälkeen totesimme olevamme hyvässä vauhdissa omassa komiteatyössämme, sillä hänen kommenttinsa tukivat jo tekemäämme työtä.


ITRE-komitea valmistelemassa omaa lauselmaansa. 

Olin tyytyväinen päätöslauselmaamme: se sisälsi ne asiat, jotka koin tärkeiksi. EU:n tulisi kannustaa yrityksiä tekemään yhteistyötä koulujen kanssa, jotta oppilaat saataisiin kiinnostumaan yrittäjyyden mahdollisuuksista. Rahoittaa tutkimista ja kehitystä, joka tähtää EU:n sisäisen tuotannon kehittämiseen ja kustannusten laskuun. Lisäksi tulisi lisätä rahoitusta monikansallisiin teollisuuden innovaatioprojekteihin ja etenkin vihreän teknologian kehittämiseen. EU:n byrokraattista päätöksentekojärjestelmää tulisi myös kehittää poistamalla päällekkäisyyksiä ja yksinkertaistamalla asiakirjakieltä käyttäjäystävällisemmäksi.

Myönteinen kokemus innosti jaksamaan koko viikonlopun

Istunnon yleiskokouksen aikana käytiin kaikki aiheet läpi. Jokaisesta aiheesta oli ensin esittelypuheenvuorot, jota seurasi väittely ja lopuksi äänestimme lauselman puolesta tai sitä vastaan. Saavutin yleiskokoukseen asettamani tavoitteet, jotka olivat osallistua väittelyyn ja saada oma loppulauselma läpi. Välillä alkoi hieman univaje painaa, mutta tärkeintä oli osallistua keskusteluun ja oppia esiintymään luontevasti.


Istunnon yleiskokous, jossa äänestettiin komiteoissa valmisteltujen lauselmien puolesta tai niitä vastaan.

Kokonaisuutena istunnosta jäi positiiviset kokemukset. Koin komiteatyön ja aiheen mielenkiintoisena. Tämän kaltaisista kansainvälisistä tapahtumista on todella paljon hyötyä tulevaisuutta silmällä pitäen.

Teksti: Tarmo Hyytiäinen, Joensuun lyseon lukio
Kuvat: Tarmo Hyytiäinen, Natalie Dyvesether ja Hammu Varjonen

lähde: tietysti.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita toki jotakin. Vastaamme ilolla!